Jan 04

โครงการน่าสนใจ

net zero0

   1.  เอกสารแนบและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการ

       เรียนรู้ DOWNLOAD   

   2. ประกาศโครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธี

       การสมัครขอรับการสนับสนุน DOWNLOAD  

   3. ใบสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการฯ DOWNLOAD

 

————————————————————————

 

Nov 04

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • -.การยื่นคำขอตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับงานจ้างที่ปรึกษา  คลิ๊ก

  -.โครงการจ้างที่ปรึกษาทำผังแม่บททางการภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิ๊ก

  -.โครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยสำนักงานนโยบายและแผน คลิ๊ก

  -.โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ คลิ๊ก

 • IMG_1752

  กิจกรรมวันเกษียณราชการ

 • IMG_2061        slide3

  ครบรอบ 10 ปี สำนักส่งเสริมฯ           ครบรอบ 9 ปี สำนักส่งเสริมฯ