»

Nov 04

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • -.การยื่นคำขอตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับงานจ้างที่ปรึกษา  คลิ๊ก

  -.โครงการจ้างที่ปรึกษาทำผังแม่บททางการภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิ๊ก

  -.โครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยสำนักงานนโยบายและแผน คลิ๊ก

  -.โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ คลิ๊ก

 • IMG_1752

  กิจกรรมวันเกษียณราชการ

 • IMG_2061        slide3

  ครบรอบ 10 ปี สำนักส่งเสริมฯ           ครบรอบ 9 ปี สำนักส่งเสริมฯ