เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง                       สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับมติสภาสถาบัน ให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤษจิกายน 2558   การดำเนินงานบริการ การจัดการวัตถุประสงค์ของสำนักฯ จะอยู่ภายใต้ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2549        ประวัติของสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยสังเขป พ.ศ. 2533  –  คำสั่งสถาบันฯ ที 401/2535 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2533 ” แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร” ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานเงินบริการและงาน   เงินทุนวิจัย พ.ศ. 2535  –  สภาสถาบันฯ อนุมัติให้บรรจุโครงการสำนักบริการและพัฒนาเป็นโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) และ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) …

View page »

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริการวิชาการ ที่มียอดมูลค่าการจ้างงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท” พันธกิจ มีการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสร้างเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ได้ผล สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ให้บริการ ผลักดันการนำผลงานวิจัยต่างๆ ไปสู่งานทรัพย์สินทางปัญญา วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ใช้บริการ เพื่อครอบคลุมผู้ใช้บริการให้หลากหลายครบทุกด้านที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสู่งงานวิจัยให้หลากหลาย แต่ต่อยอดสู่งานทรัพย์สินทางปัญญากับงานในเชิงพาณิชย์

View page »

สาส์นคณะกรรมการ

View page »