ประกาศ

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

 

1.ประกาศฯ เรื่อง ค่าบำรุงสถาบันในการรับจ้างงานและงานบริการวิชาการ   ดาวโหลด

2.ประกาศฯ  เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน  การพัสดุ  และการจัดเก็บเอกสาร   ดาวโหลด

3.ประกาศฯ  เรื่อง การบริหารและจัดสรรผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา   ดาวโหลด

4. ประกาศฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนภายนอกและกองทุนอื่นๆ   ดาวโหลด

5. ประกาศคณะกรรมการนโยบายเรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทน    ดาวโหลด

6.ประกาศคณะกรรมการนโยบายเรื่องคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา    ดาวโหลด

7.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง ค่าบำรุงสถาบันในการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ(แบับที่2)    ดาวโหลด

8.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน บัญชีรายรับ รายจ่าย ของสำนักส่งเสริมฯ    ดาวโหลด

9.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง การรับจ้างทำงานและให้บริการทางวิชาการประเภทงานอื่นๆ    ดาวโหลด

10.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง ค่าบำรุงสถาบันในการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ    ดาวโหลด

11.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินสถาบันก่อนการรับจ้างงานและให้บริการทางวิชาการ    ดาวโหลด

12.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินสถาบันระหว่างดำเนินงานรับจ้างงานและให้บริการทางวิชาการ    ดาวโหลด

13. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกและกองทุนอื่นๆ    ดาวโหลด