ระเบียบ/ประกาศ

ประกาศ

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ   1.ประกาศฯ เรื่อง ค่าบำรุงสถาบันในการรับจ้างงานและงานบริการวิชาการ   ดาวโหลด 2.ประกาศฯ  เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน  การพัสดุ  และการจัดเก็บเอกสาร   ดาวโหลด 3.ประกาศฯ  เรื่อง การบริหารและจัดสรรผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา   ดาวโหลด 4. ประกาศฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนภายนอกและกองทุนอื่นๆ   ดาวโหลด 5. ประกาศคณะกรรมการนโยบายเรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทน    ดาวโหลด 6.ประกาศคณะกรรมการนโยบายเรื่องคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา    ดาวโหลด 7.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง ค่าบำรุงสถาบันในการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ(แบับที่2)    ดาวโหลด 8.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน บัญชีรายรับ รายจ่าย ของสำนักส่งเสริมฯ    ดาวโหลด 9.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง การรับจ้างทำงานและให้บริการทางวิชาการประเภทงานอื่นๆ    ดาวโหลด 10.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง ค่าบำรุงสถาบันในการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ    ดาวโหลด 11.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินสถาบันก่อนการรับจ้างงานและให้บริการทางวิชาการ   …

View page »

ระเบียบ

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ   1.ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารสำนักส่งเสริมฯ2552  คลิ๊ก 2.ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการหารายได้ของสำนักส่งเสริมฯ2552  คลิ๊ก 3.ระเบียบรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน  คลิ๊ก 4.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเงินตอบแทน  คลิ๊ก 5.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเงินตอบแทน_ฉบับ 2  คลิ๊ก 6.ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดสรรผลประโยชน์  คลิ๊ก 7.ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ และการจัดเก็บเอกสาร (ฉบับ 2)  คลิ๊ก 8.ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการพัสดุและการจัดเก็บเอกสาร  คลิ๊ก 9.ระเบียบว่าด้วยการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551  คลิ๊ก 10.ระเบียบว่าด้วยการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ  คลิ๊ก 11.ระเบียบว่าด้วยการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการฉบับ2  คลิ๊ก 12.ขั้นตอนการจ้างงานและอัตราค่าบำรุง  คลิ๊ก  

View page »