งานบริการวิชาการ

ลักษณะงานบริการวิชาการ

             สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นหน่วยงานของสถาบันที่ให้บริการวิชาการที่หลากหลาย ครอบคลุมในหลายสาขาวิชาชีพ โดยมีคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาหรือแนะนำ     เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความไว้วางใจ ในการรับบริการทางด้านวิชาการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี การบริการวิชาการจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ด้านศึกษาและวิจัย พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในสาขาวิชาชีพ ด้านจัดหลักสูตรอบรมวิชาการ ด้านการทดสอบและวิเคราะห์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมงานระบบ ด้านศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษา เป็นบริการด้านการศึกษา วิจัย ออกแบบ และให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ในการนำผลงานวิจัยให้มุ่งสู่ความมีคุณภาพ มีรูปลักษณ์ที่แปลก ดูทันสมัย มีความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์และตรงตามความประสงค์ของผู้รับบริการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็น ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในหน่วยงานที่ได้รับการวิจัยจากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ กลุ่มงานบริการด้านนี้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานหลักได้ 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานด้านพลังงาน อาคาร และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานเทคโนโลยีนาโน กลุ่มงานเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มงานวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ กลุ่มงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานเทคโนโลยีอัตโนมัติ กลุ่มงานครุศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มงานวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างด้านการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษา การจัดทำและติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ …

View page »

อัตราค่าบำรุง

อัตราค่าบำรุงสถาบัน     ๑. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา                                                                  ร้อยละ  ๑๐     ๒. งานทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือใช้เครื่องมือ               …

View page »