งานสำนักงาน

งานความเสี่ยง

View page »

งานประกันคุณภาพ (TQA)

– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิ๊ก – รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 คลิ๊ก

View page »

งานแผน

ปีงบประมาณ 2556 1.สรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย ปี56  คลิ๊ก 2.คำรับรองการปฏิบัติงาน ปี56 คลิ๊ก 3.รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง รอบ9เดือน คลิ๊ก 4.แผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปี 56 คลิ๊ก 5.แผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปี 56 (ตามตัวชีวัด) คลิ๊ก 6.แบบฟอร์มรายงานโครงการ คลิ๊ก ปีงบประมาณ 2555 1.สรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย ปี55 คลิ๊ก 2.คำรับรองการปฏิบัติงาน ปี55  คลิ๊ก 3.รายละเอียดข้อตกลงตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี55  คลิ๊ก 4.รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง รอบ12เดือน  คลิ๊ก 5.แผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปี 55  คลิ๊ก 6.แบบฟอร์มรายงานโครงการ  คลิ๊ก

View page »

จัดการองค์ความรู้ (KM)

ปีงบประมาณ 2557 การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คลิ๊ก 1.การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คลิ๊ก 2.การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรความรู้ด้านงานบริการวิชาการ  คลิ๊ก  

View page »