ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

                      สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับมติสภาสถาบัน ให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤษจิกายน 2558   การดำเนินงานบริการ การจัดการวัตถุประสงค์ของสำนักฯ จะอยู่ภายใต้ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2549

       ประวัติของสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยสังเขป

พ.ศ. 2533  –  คำสั่งสถาบันฯ ที 401/2535 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2533 ” แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร” ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานเงินบริการและงาน   เงินทุนวิจัย

พ.ศ. 2535  –  สภาสถาบันฯ อนุมัติให้บรรจุโครงการสำนักบริการและพัฒนาเป็นโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) และ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)

พ.ศ. 2539  –  คำสั่งสถาบันฯ ที่ 741/2539 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2539  “แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการโครงการสำนักบริการและพัฒนา”

พ.ศ. 2540  –  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2539 ให้บรรจุ โครงการสำนักบริการและพัฒนาเป็นโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามแผนพัฒนาสถาบันในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544 ) แต่เนื่องจากประเทเกิดสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อประมาณกลางปี 2544 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงให้ระงับ หรือชะลอการจัดตั้งหรือขยายหน่วยงานใหม่ของสถาบัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐ

พ.ศ. 2541  –  คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1286/2541 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 “แต่งตั้งผู้รักษการผู้อำนวยการโครงการสำนักบริการและพัฒนา”

พ.ศ. 2545  –  ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันฯ ให้บรรจุโครงการสำนักบริการและพัฒนาเป็นโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ในช่วงแผนพัฒนาศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)

–  คำสั่งสถาบันฯ ที่ 0958/2545 ลงวันที่ 12 กันยายน 2545 “แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโครงการสำนักบริการและพัฒนา”

พ.ศ. 2548  –  สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่  21 กันยายน  2548 มีมติให้จัดตั้งสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยให้ยุบรวมโครงการสำนักบริการและพัฒนา โครงการสำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และให้นำศูนย์บริการปรึกษาและออกแบบพระจอมเกล้าลาดกระบังและศูนย์วิจัยและเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรเข้ามา รวมอยู่ในสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งการดำเนินงานบริหารการจัดการและวัตถุประสงค์ของสำนักฯ จะอยู่ภายใต้กรอบระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2549

–  สำนักส่งเสริมและบริการวิชการ มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักฯ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันได้พิจารณากลั่นกรองกำหนด

พ.ศ. 2550  –  คำสั่งสถาบันฯ ที่ 0666/2550 ลงวันที่ 29 มีนาคม  2550 “แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2550  –  คำสั่งสถาบันฯ ที่ 0688/2550 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 “แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2550  –  คำสั่งสถาบันฯ ที่ 029/2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549

–  คำสั่งสถาบันฯ ที่ 049/2549 ลงวันที่ 25 ธันวามคม 2549 “แต่งตั้้งคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2551  –  คำสั่งสภาสถาบัน ที่ 037/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 “แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน”

พ.ศ. 2554  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 0481/2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 “แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2554  –  คำสั่งสภาสถาบัน ที่ 024/2554 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 ” แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน”

พ.ศ. 2554  –  คำสั่งสภาสถาบัน ที่ 035/2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 “แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน”

พ.ศ. 2554  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 1481/2554 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 “แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2554  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 01588/2554(01) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 “แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2555  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 00055/2555(01)  ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 “แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2555  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 001/2555 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ” แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน”

พ.ศ. 2555  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 00602/2555 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 “แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2555  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 01251/2555(10) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 “บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ” (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

พ.ศ. 2556  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 004/2556 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 “แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน”

พ.ศ. 2558  –  คำสั่งสถาบัน ที่ 0151/2559 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 “แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง”

พ.ศ. 2558  –  คำสั่ง ที่ 0762/2559  ลงวันที่ 3 มิถุนายน  2559 “แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง”