วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริการวิชาการ ที่มียอดมูลค่าการจ้างงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท”

พันธกิจ

  1. มีการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสร้างเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ได้ผล
  2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ให้บริการ
  3. ผลักดันการนำผลงานวิจัยต่างๆ ไปสู่งานทรัพย์สินทางปัญญา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ใช้บริการ
  2. เพื่อครอบคลุมผู้ใช้บริการให้หลากหลายครบทุกด้านที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน
  3. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสู่งงานวิจัยให้หลากหลาย แต่ต่อยอดสู่งานทรัพย์สินทางปัญญากับงานในเชิงพาณิชย์