คณะกรรมการ

1.sura

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

2.suwat

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

3.piroad

ตำแหน่ง : กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

4.KAJIT

ตำแหน่ง : กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

5.payungsak

ตำแหน่ง : กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

8.pongchai

ตำแหน่ง : กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

9.KAMOL

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
10.ARNON_

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

11.pornchai

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

12.Sriprapa

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน