ผู้อำนวยการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล  แจ้งชัด

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / รักษาการแทนผู้อำนวยการ

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

E-mail : ittipol@live.com

โทร.02-3298212-3 ต่อ 16  แฟ๊กซ์.02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 16