ลักษณะงานบริการวิชาการ

             สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นหน่วยงานของสถาบันที่ให้บริการวิชาการที่หลากหลาย ครอบคลุมในหลายสาขาวิชาชีพ โดยมีคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาหรือแนะนำ     เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความไว้วางใจ ในการรับบริการทางด้านวิชาการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

การบริการวิชาการจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

 1. ด้านศึกษาและวิจัย พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในสาขาวิชาชีพ

 2. ด้านจัดหลักสูตรอบรมวิชาการ

 3. ด้านการทดสอบและวิเคราะห์

 4. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 5. ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมงานระบบ

ด้านศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษา

เป็นบริการด้านการศึกษา วิจัย ออกแบบ และให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ในการนำผลงานวิจัยให้มุ่งสู่ความมีคุณภาพ มีรูปลักษณ์ที่แปลก ดูทันสมัย มีความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์และตรงตามความประสงค์ของผู้รับบริการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็น ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในหน่วยงานที่ได้รับการวิจัยจากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ กลุ่มงานบริการด้านนี้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานหลักได้ 8 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มงานด้านพลังงาน อาคาร และสิ่งแวดล้อม

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีนาโน

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

 • กลุ่มงานวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • กลุ่มงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ

 • กลุ่มงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีอัตโนมัติ

 • กลุ่มงานครุศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • กลุ่มงานวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน

ตัวอย่างด้านการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษา

 • การจัดทำและติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 • ศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุผนังประหยัดพลังงานประเภทเชิงประกอบ

 • ออกแบบส่วนแสดงสัตว์ใต้น้ำ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 • โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

 • วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทางโดยการใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายการศึกษาวิจัย

 • โครงการรณรงค์และประกวดด้านอนุรักษ์พลังงาน

 • โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ ก.แรงงาน และ ก.ยุติธรรม

 • จัดทำระบบสารสนเทศและภูมิศาสตร์ แผ่นที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน

 • โครงการวิจัย ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมร่วมกับ กฟภ.

 • จ้างสำรวจระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่ดุสิตและเขตพระนคร กรุงเทพฯ

 • ศึกษาวิจัยการพัฒนาสินทรัพย์ชุมชนเชิงเศรษฐกิจ SME Bank

 • ศึกษานโยบายการจดทะเบียนรถแท็กซี่เสรีในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาบริการแท็กซี่ในอนาคต

 • การศึกษาความเหมาะสมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี

 • โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนา e-Government Portal, e-Payment Services อื่นๆ

 • โครงการวิจัยด้านคุณภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟภ.