อัตราค่าบำรุง

อัตราค่าบำรุงสถาบัน

    ๑. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา                                                                  ร้อยละ  ๑๐

    ๒. งานทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือใช้เครื่องมือ                                   ร้อยละ  ๑๕

    ๓.  งานจ้างที่ปรึกษา งานบริการวิชาการ งานวิจัย อัตราค่าบำรุงดังนี้

          ๓.๑  ราคาจ้างงาน ๑ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท                                            ร้อยละ  ๑๐

          ๓.๒  ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท          ร้อยละ   ๙

          ๓.๓  ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท        ร้อยละ   ๘

          ๓.๔  ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป                            ร้อยละ  ๗

 

การจัดสรรค่าบำรุงสถาบัน

         ๑.  สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ                       ร้อยละ ๑๐

         ๒.  ค่าบำรุงสถาบัน                                                  ร้อยละ ๙๐ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

                แบ่งออกเป็น     ๒.๑   สถาบันส่วนกลาง           ร้อยละ ๔๐

                                           ๒.๒   คณะ                             ร้อยละ ๔๐

                                            ๒.๓   สาขาวิชา                     ร้อยละ ๒๐