ขั้นตอนการยืนขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ภายในสถาบันดาวโหลด  แผนผังขั้นตอน

ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้ติดต่องานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยจะต้องดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ผู้ประดิษฐ์กรอกและลงนามแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำออกจากหน่วยงานที่สังกัด และส่งมาที่สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯทั้งนี้ ผู้ประดิษฐ์จะต้องสืบค้นข้อมูล
  ว่ามีความเหมือนหรือคล้ายกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วหรือไม่(สืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา :www.ipthailand.go.th)
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชัดเจน และครอบคลุมของข้อมูล หากข้อมูลที่ผู้ประดิษฐ์จัดส่งมาไม่ชัดเจน
  หรือไม่ครอบคลุม เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประดิษฐ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่หากข้อมูลที่ได้มาชัดเจนหรือครอบคลุมแล้วนั้น เจ้าหน้าที่จะนำแบบแสดงความจำนงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
 3. เจ้าหน้าที่ยกร่างคำขอและแจ้งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
 4. เจ้าหน้าที่จัดทำแบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ จากนั้นจะส่งให้ผู้ประดิษฐ์และผู้ประดิษฐ์ร่วม
  (ถ้ามี) ลงนาม (พร้อมแนบสำเนาบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด)
 5. นำเสนอเอกสารต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม
 6. ยื่นเอกสารต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 7. เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสารการยื่นให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์ และผู้ประดิษฐ์ทราบ

 

แบบฟอร์ม (ภายในสถาบัน)

 • การยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • การยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์