งานแผน

ปีงบประมาณ 2556

1.สรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย ปี56  คลิ๊ก

2.คำรับรองการปฏิบัติงาน ปี56 คลิ๊ก

3.รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง รอบ9เดือน คลิ๊ก

4.แผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปี 56 คลิ๊ก

5.แผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปี 56 (ตามตัวชีวัด) คลิ๊ก

6.แบบฟอร์มรายงานโครงการ คลิ๊ก

ปีงบประมาณ 2555

1.สรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย ปี55 คลิ๊ก

2.คำรับรองการปฏิบัติงาน ปี55  คลิ๊ก

3.รายละเอียดข้อตกลงตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี55  คลิ๊ก

4.รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง รอบ12เดือน  คลิ๊ก

5.แผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปี 55  คลิ๊ก

6.แบบฟอร์มรายงานโครงการ  คลิ๊ก