งานประกันคุณภาพ (TQA)

– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิ๊ก

– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 คลิ๊ก