ระเบียบ

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

 

1.ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารสำนักส่งเสริมฯ2552  คลิ๊ก

2.ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการหารายได้ของสำนักส่งเสริมฯ2552  คลิ๊ก

3.ระเบียบรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน  คลิ๊ก

4.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเงินตอบแทน  คลิ๊ก

5.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเงินตอบแทน_ฉบับ 2  คลิ๊ก

6.ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดสรรผลประโยชน์  คลิ๊ก

7.ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ และการจัดเก็บเอกสาร (ฉบับ 2)  คลิ๊ก

8.ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการพัสดุและการจัดเก็บเอกสาร  คลิ๊ก

9.ระเบียบว่าด้วยการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551  คลิ๊ก

10.ระเบียบว่าด้วยการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ  คลิ๊ก

11.ระเบียบว่าด้วยการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการฉบับ2  คลิ๊ก

12.ขั้นตอนการจ้างงานและอัตราค่าบำรุง  คลิ๊ก